Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Školstvo

 

Základná škola Kokšov-Bakša

 

Motto školy: Koľko plodov vydá i to najmenšie políčko, keď vieme ako ho obrábať? (J. W. Goethe)

 

Základné informácie:

Riaditeľka školy:            PaedDr. Erika Zámboriová

 

Kontakt:

Tel.:

0911 910 176

Adresa:

Kokšov-Bakša 20
044 13 p.Valaliky

Webová stránka:

www.zskoksovbaksa.edupage.org

 

Kolektív školy:

PaedDr. Erika Zámboriová                   I. trieda: (1. ročník)

Mgr. Svetlana Stasiuková                    II. trieda (2. a 4. ročník)

Mgr. Blažej Revický /kaplán/               Voliteľný predmet – Rímskokatolícke náboženstvo

Ing. Magdaléna Sándorová                 Vychovávateľka v ŠKD

Zdenka Bratru                                      Nepedagogický zamestnanec

 

 

Charakteristika školy

Vyučovací jazyk školy:  slovenský jazyk               Dĺžka štúdia:  4-ročná

Základná škola sídli v prízemnej budove, ktorá stojí uprostred obce Kokšov-Bakša, zriaďovateľom je obec. Je neplnoorganizovanou základnou školou v okrese Košice-okolie. Patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi Ministerstvo školstva SR.

        Škola má odbornú  počítačovú učebňu, chodbu prispôsobenú na telocvičňu  a školskú knižnicu zriadenú v kabinete školy.  K vonkajšiemu areálu školy patrí školský dvor.  Škola využíva futbalové a multifunkčné ihrisko. Na škole pracujú  tri oddelenia záujmových útvarov: Anglický krúžok, Pohybové a relaxačné hry - dve oddelenia.

Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie žiakov vo veku 6 až 11 rokov v povinnej desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie. Snahou je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade s platnými učebnými plánmi a osnovami a podľa platného ŠkVP.

Všetci učitelia sú kvalifikovaní.

Žiaci ZŠ Kokšov-Bakša sa aktívne podieľajú na týchto aktivitách:

Súťaže

 

·         Pytagoriáda

·         Hviezdoslavov Kubín

·         Zber papiera

·         Výtvarné súťaže podľa ponuky podujatí

·         Mladí olympionici


 Školské akcie a projekty

 

·         Vianočné zvyky a tradície, Posedenie pri jasličkách

·         Kreatívne workshopy

·         Deň matiek, Deň detí

·         Školský karneval

·         Výchovné koncerty, divadelné predstavenia

·         Návšteva: kina, divadla, múzea, planetária a i.

·         Škola v prírode

·         Školský výlet

·         Exkurzie do okolia (hrady a zámky, historické časti miest a i.)

·         Enviro projekty, Deň zeme

·         Besedy v rôznych témach (napr. Prevencia a eliminácia šikanovania na škole, Ľudské a moje práva a i.) 

·         Číta celá rodina

·         Nástenné projekty z rôznych predmetov

 

Záverečná správa zs koksov baksa 2018-2019.pdf (635.47 kB)