Školstvo

Základná škola

ZS

 

Budova Základnej školy, Kokšov-Bakša 20 je jednopodlažná, v ktorej sa nachádzajú 3 kmeňové učebne, odborná učebňa na vyučovanie jazykov, počítačová učebňa, zborovňa a  1 kabinet s pomôckami.  Presunom počítačovej učebne do bývalého kabinetu sa uvoľnila učebňa, v ktorej v budúcnosti plánujeme vybudovať školskú knižnicu. Triedy sú vybavené novými lavicami a novým nábytkom.  Škola má priestrannú chodbu, v zadnej časti budovy sa nachádza hygienické zariadenie zvlášť pre chlapcov a pre dievčatá, ktoré boli v rámci projektu zrekonštruované. V počítačovej učebni máme 12 počítačov a 6 tabletov, v kmeňových učebniach a odbornej učebni - 4 dataprojektory a 4 notebooky a k nim 4 interaktívne tabule. Technika sa v plnej miere využíva pri vyučovaní jednotlivých predmetov a v záujmovej činnosti. V škole je zriadená internetová sieť WIFI. Podľa možnosti sa dopĺňajú učebné pomôcky - obrazový materiál, vzdelávacie CD, učebné pomôcky. Na realizáciu hodín telesnej a športovej výchovy je škola vzhľadom na priestorové možnosti dostatočne vybavená náradím aj náčiním. Cvičí sa na školskej chodbe alebo na blízkom futbalovom a multifunkčnom ihrisku. Rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov. Po 5.vyučovacej hodine je polhodinová prestávka na obed. Škola je pre žiakov otvorená od 7.00 hod.  Na škole pracuje aj školský klub detí, ktorého prevádzka je každý deň od 11.20 do 16.00 hod.

Riaditeľka školy: PaedDr. Erika Zámboriová                 

 E-mail: zskoksovbaksa@gmail.com                                                                                            

Telefón: 0911 910 176

Bližšie informácie o živote našej školy nájdete na stránke:

https://zskoksovbaksa.edupage.org/

 

 

Záverečná správa zs koksov baksa 2018-2019.pdf (635.47 kB)

zaverecna_sprava_2019_20.pdf (320.93 kB)