Ochrana osobných údajov (GDPR)

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13  Valaliky, IČO: 00324311, telefón: 055/ 6999 892, e-mail: info@koksov-baksa.dcom.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

Zásady ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, obyvateľov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@koksov-baksa.dcom.sk
  2. telefonicky 055/ 6 999 892 alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu info@koksov-baksa.dcom.sk alebo číslo 055/ 6 999 892

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

Údaje o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov

1 Personálna agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

e)  zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú na základe absolvovaného typu vzdelávania vydávané preukazy na obsluhu motorových vozidiel alebo technických zariadení, prípadne na iné účely (napr. práca vo výškach a pod.). Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení pri riadení, prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel, technických zariadení a podobne.

Názov informačného systému 

IS Personálna agenda zamestnancov

Právny základ

Personalistika:

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda o zasielaní výplatných pások...).

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Pracovná zdravotná služba:  

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia  a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

2 Mzdová agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému 

IS Mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Mzdy:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SRč. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

3 Agenda BOZP zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Názov informačného systému 

IS Agenda BOZP zamestnancov

Právny základ

BOZP:

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci, bývalí zamestnanci

4 Ekonomicko - účtovná agenda (pokladňa)

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie finančných vzťahov k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, vedenie agendy pokladne, príjem peňazí a vydávanie príjmových bločkov, vystavovanie a evidencia objednávok, vytváranie a evidencia poukazov na úhradu, vedenie evidencie bankových výpisov a vydaných príkazov na úhradu, vedenie evidencie faktúr, vedenie agendy účtovníctva.

Názov informačného systému 

IS Ekonomicko-účtovná agenda (Pokladňa)

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov, fyzické osoby, ktoré prídu vyplatiť poplatok

5 Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok od konca roka, v ktorom bola prijatá žiadosť

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie

6 Evidencia hrobových miest

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia nájomných zmlúv medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (osobou, ktorá sa stará o hrob).

Názov informačného systému 

IS Evidencia hrobových miest

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

Kategórie príjemcov

Ustanovizne, ak to ustanoví osobitný zákon, iné oprávnené subjekty, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Nájomcovia a pochovaní.

7 Evidencia majiteľov psov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie osobných údajov o držiteľoch psov v súlade s právnym základom.

Názov informačného systému 

Evidencia majiteľov psov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracovanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Majitelia psov

8 Evidencia nájomcov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prenajímanie majetku prevádzkovateľa fyzickým osobám – nájomcom, a to prostredníctvom uzatvorených nájomných zmlúv.

Názov informačného systému 

IS Evidencia nájomcov

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 443/2010 Z. z. o  dotáciách  na  rozvoj  bývania a sociálnom bývaní a Nájomnou zmluvou.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

nájomcovia

9 Evidencia obyvateľov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie osobných údajov za účelom evidencie trvalých a prechodných pobytov občanov, vydávanie potvrdení pre príslušné subjekty.

Názov informačného systému 

Evidencia obyvateľov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom NR SR č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov
na listinách okresnými úradmi a obcami, zákonom NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, Občianskym súdnym poriadkom, Civilným sporovým poriadkom, Správnym poriadkom, Trestným zákonom.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

obyvatelia

10 Evidencia stavieb

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie osobných údajov za účelom určovania, zmeny a zrušenia súpisných čísiel stavieb, vydávanie potvrdení o súpisnom čísle pre príslušné subjekty.

Názov informačného systému 

Evidencia stavieb

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vyhláškou MV SR 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, Občianskym zákonníkom, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákonom NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, Občianskym zákonníkom.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

vlastníci stavieb

11 Evidencia detí materskej školy 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o deťoch navštevujúcich materskú školu, ktorej cieľom je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárania predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia detí materskej školy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR,  Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, iné orgány verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,

deti a zákonní zástupcovia.

12 Propagácia prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov a informácií o zamestnancoch a iných dotknutých osobách so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa
na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci prevádzkovateľa,

deti, žiaci, zákonní zástupcovia,

iné dotknuté osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracovaním.

13 Voľby

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a realizácia volieb a referend.

Názov informačného systému 

Voľby

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR  č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi (účinnosť do 1.7.2015), zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1.7.2015), zákonom č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (účinnosť od 1.7.2015), zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR, zákonom č. 404/2011Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym súdnym  poriadkom.

Kontaktné údaje:

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Kategórie príjemcov

volebné komisie,

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

kandidáti, členovia okrskových komisií, voliči, Osoby zabezpečujúce priebeh volieb

14 Poslanci obecného zastupiteľstva

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva. V zmysle § 11 ods. 4) zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,  

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

uznášať sa na nariadeniach,

schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 

určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Názov informačného systému 

IS Poslanci obecného zastupiteľstva

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

poslanci obecného zastupiteľstva

15 Členovia komisií - neposlanci

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov členov komisií – neposlancov. Voľba predsedov a členov komisií sa uskutočňuje verejným hlasovaním. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Názov informačného systému 

Členovia komisií – neposlanci

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

členovia komisií

16 Dane a poplatky

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov je spravovanie a výber daní a poplatkov od daňových poplatníkov (obyvateľov) v súlade s platnou legislatívou.

Názov informačného systému 

IS Dane a poplatky

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, právnymi  predpismi  SR, zákonom  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady a zákonom  NR   SR č. 563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok).

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

daňoví poplatníci - obyvatelia

17 Osvedčovanie podpisov a listín

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb za účelom osvedčovania listín a podpisov na listinách.

Názov informačného systému 

Osvedčovanie podpisov a listín

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré si dali osvedčiť listiny alebo podpisy

18 Zmluvné vzťahy 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania dodržiavania právnych predpisov, pripravovania zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv  a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. najmä prenájom nebytových priestorov, podnájom pozemkov,  poskytnutie   dotácie,  darovacie, o poskytovaní služieb, o dielo, kúpna.

Názov informačného systému 

IS Zmluvné vzťahy

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zmluvná strana – fyzická osoba

19 Sociálne vzťahy

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci riešenia sociálnych vzťahov. Sociálne vzťahy sú špecifické plnením nasledovných úloh:

preberajú, evidujú a pripravujú na rozhodovanie žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi, vydávajú rozhodnutia a kontroluje účelné využívanie poskytnutých dávok,

vedú evidenciu  a odsúhlasujú výšku príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle schválených zásad,

na základe podnetu škôl vykonávajú šetrenia v rodinách záškolákov a spolupracujú pri výchovných opatreniach uložených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdom,

vyhľadávajú občanov vhodných vykonávať náhradnú starostlivosť a deti, ktorým ju treba zabezpečiť,

evidujú osobitných príjemcov sociálnych dávok.

Názov informačného systému 

IS Sociálne vzťahy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky,  zákonom   SNR č.369/ 1990  Zb. o obecnom zriadení, Správnym poriadkom,  zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom NR   SR  č.  5 /2004  Z.  z.o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákon č. 527/2003 Z. z. zo 6.11.2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 184/ 2014  Z. z. z  24.6.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, zákon č. 50/2012 Z. z. z 31.1.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č.  448/ 2008  Z. z.  o  sociálnych  službách,  zákon č. 466/2008 z 30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálne právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa, 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku, 383/2013 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia o príspevky a dávky a spolu posudzované osoby (členovia domácností), deti a ich zákonní zástupcovia, občania vykonávajúci náhradnú starostlivosť o deti a žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť,  seniori

a zdravotne ťažko postihnutí občania.

20 Právne vzťahy

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je  právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí, zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy, príprava podkladov ku konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, majetkovoprávne vysporiadanie, vybavovanie žiadostí o prevod, prenájom, podávanie právnych stanovísk, súčinnosť pri exekúciách.

Názov informačného systému 

IS Právne vzťahy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,  Zákon NR SR č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ

súdne orgány

exekútorské úrady

notárske úrady,

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci prevádzkovateľa IS,

dlžníci,

protistrany v sporoch,

iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania,

zamestnanci prevádzkovateľa – dlžníci.

21 Rozhodovanie vo veciah podnikateľských činností 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vydávania rozhodnutí vo veciach podnikateľských činností. V rámci predmetnej agendy sa:

vybavuje a spracúva agenda súvisiaca s podnikateľskou činnosťou,

vydávajú povolenia na uskutočnenie akcií,

vydávajú osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov,

vedie sa evidencia podnikateľských subjektov,

prijíma a usmerňuje stránky k podaniu žiadostí na umiestnenie a začatie vykonávania podnikateľských aktivít a činností, ktoré nie sú živnosťou,

vykonáva sa kontrolná činnosť vo veciach zverených VZN a poskytuje sa súčinnosť na kontrolných akciách kontrolným orgánom,

realizuje vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov,

riadi a sleduje výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Správnym poriadkom, zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 445/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 105/1990 Z. z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia – fyzické osoby

22 Rozhodovanie vo veciach školstva

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vydávania rozhodnutí vo veciach školstva. V rámci tejto agendy sa plní, zabezpečuje a zodpovedá najmä:

1. organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne, športové, vzdelávacie a spoločenské podujatia a akcie organizované obcou,

2. pripravuje a spracováva plány kultúrneho a športového rozvoja v obci na ďalšie obdobia,

3. rieši a zabezpečuje realizáciu prijatých plánov a programov na úseku školstva, kultúry a športu,

4. spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, telovýchovnými jednotami, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami
s cieľom rozvoja kultúry, vzdelávania a športu v obci,

5. rozpracováva a administratívne zabezpečuje realizáciu schválených dotácií príspevkov a iných vecných plnení pre kultúrne, spoločenské a športové organizácie,

6. zabezpečuje vysielanie relácií v miestnom rozhlase.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach školstva

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.321/2008 Z. z. o jazykovej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania, zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a  ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia – fyzické osoby - zamestnanci školy

23 Rozhodovanie vo veciach životného prostredia 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vydávania rozhodnutí vo veciach životného prostredia.

V rámci predmetnej agendy dochádza k spracúvaniu osobných údajov v rámci spracúvania agendy životného prostredia, napr. vydávanie rozhodnutí fyzickým osobám na výruby porastov a drevín, ochrana životného prostredia, vydávanie stanovísk ku dlhodobému výhľadu rozvoja v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vykonávanie kontrolnej činnosti, v správnom konaní sa jedná o riešenie porušovania ustanovení všeobecne záväzných nariadení na úseku ochrany životného prostredia a podobne.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom, zákonom NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, správnym poriadkom, zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, stavebným poriadkom, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia – fyzické osoby

24 Rozhodovanie vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vydávania rozhodnutí vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku.

V rámci predmetnej agendy ide najmä o územné plánovanie, poskytnutie územno-plánovej informácie, vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, určenie dopravného značenia, povoľovanie uzávierok miestnych komunikácií, záber verejného priestranstva, vydávanie rozhodnutí vo veciach stavebného zákona, vykonávanie stavebných činností.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Stavebný úrad postupuje podľa nižšie uvedených zákonov a vyhlášok:

Zákon  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o používaní značiek zhody, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, Zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon), Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), Zákon č. 555/2005
Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu, Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu, Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 326/2005 Z. z o lesoch, Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia o  zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty, Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ – spoločný stavebný úrad, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia – fyzické osoby

25 Rozhodovanie vo veciach poľnohospodárstva, evidencia vydaných rybárskych lístkov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vydávania rozhodnutí vo veciach poľnohospodárstva, evidencie vydaných rybárskych lístkov, spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré požiadali o zápis do evidencie SHR - prípadne vlastník pozemkov
na ktorého hospodári SHR na základe nájomnej zmluvy.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach poľnohospodárstva, evidencia vydaných rybárskych lístkov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom

č. 219/1991 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, zákonom
č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, vyhláškou MŽP SR
č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Kategórie príjemcov

členovia rybárskej stráže, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

samostatne hospodáriaci roľníci, držitelia štátnych rybárskych lístkov

26 Petície

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci vybavovania petícií v súlade so zákonom o petičnom práve, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku vybavovania petícií.

Názov informačného systému 

IS Petície

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonomSNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá podala petíciu,

petičné výbory,

signatári petície.

27 Sťažnosti

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Názov informačného systému 

IS Sťažnosti

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – sťažovateľ,

fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,

iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností.

28 Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Názov informačného systému 

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – žiadateľ,

dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

29 Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

Názov informačného systému 

IS Správa registratúry

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

30 Verejné obstarávanie 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému 

IS Verejné obstarávanie

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie a iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby

zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

31 Obecná knižnica

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách – používateľoch knižnice.

Názov informačného systému 

IS Obecná knižnica

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

používatelia knižnice

32 Vymáhanie pohľadávok 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb je vymáhanie pohľadávok od dlžníkov, ktorí si nesplnili povinnosť voči prevádzkovateľovi IS a spôsobili mu dlh. Vymáhanie pohľadávok je sekundárny (sankčný) právny vzťah, ktorý vzniká z dôvodu porušenia primárneho právneho vzťahu – primárnej povinnosti (t.j. povinnosti dlžníka splniť svoj záväzok). Primárna právna povinnosť v tomto prípade vznikla na základe zmluvy a vymáhanie pohľadávok je pokračovaním tohto právneho vzťahu.

Názov informačného systému 

IS Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dlžníci

33 Oznámenia podľa zákona SR č. 54/2019 z.z. o ochrane oznamovateľov protispolečenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov informačného systému 

IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

oznamovateľ,

osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

34 Evidencia uchádzačov o zamestnanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonávajúcích u prevádzkovateľa absolventskú PRAX 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa absolventskú prax

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe §51 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa absolventskú prax

35 Evidencia uchádzačov o zamestnanie z úradu práce, sociálných vecí a rodiny SR vykonávajúcich u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe §52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

36 Evidencia uchádzačov o zamestnanie z úradu práce, sociálných vecí a rodiny SR vykonávajúcich u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať túto formu aktivačnej činnosti v zmysle Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

37 Odborná PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Názov informačného systému 

IS Odborná prax

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

študenti vysokých škôl na odbornej praxi,

žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

38 Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Názov informačného systému 

IS Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov 

Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

interní zamestnanci prevádzkovateľa,

osoby mimo pracovného pomeru.

39 Kultúrne podujatia

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie ohlasovania verejných kultúrnych podujatí, usporiadanie verejného zhromaždenia, verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, udeľovanie výnimiek na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, udeľovanie výnimiek zo zákazu používania pyrotechnických výrobkov.

Názov informačného systému

IS Kultúrne podujatia

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2015 Autorský  zákon  v  znení  neskorších  predpisov,  zákona č. 1/2014 Z. z . o športových podujatiach

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – účastníci podujatí, usporiadatelia podujatí

právnické osoby – organizátori podujatí, právnické a fyzické osoby – účinkujúci

40 Podnety občanov 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie a vybavovanie podnetov obyvateľov.

Názov informačného systému 

IS Podnety občanov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

odosielatelia podnetov a osoby v nich uvedené

41 Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí 

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.

Názov informačného systému 

IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov

Médiá.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

2 roky po naplnení účelu spracúvania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Účastníci verejných podujatí.

42 Trhové miesta 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia žiadateľov a užívateľov trhových miest zriadených mestom na účely regulácie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Názov informačného systému 

IS Trhové miesta

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nájomnou zmluvou. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia – fyzické osoby

43  Evidencia priestupkov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré sa dopustili priestupku. Hlavnou úlohou je ochrana obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a ochrana majetku obyvateľov a majetku prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

Evidencia priestupkov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v platnom znení, zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších podpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a) osobe uvedenej v evidencii,

b) súdom,

c) orgánom činným v trestnom konaní,

d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,

f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-

44 Evidencia žiakov základnej školy

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy). Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia žiakov základnej školy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi  platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,

žiaci školy a zákonní zástupcovia.

45 Školský klub detí

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie detí školského klubu, ktorého cieľom je zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich   rozvoj záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.

Názov informačného systému 

IS Školský klub detí

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiaci školy,

zákonní zástupcovia žiakov.

46 Stravovanie (jedáleň)

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Názov informačného systému 

IS Stravovanie (jedáleň)

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

stravníci,

zákonní zástupcovia stravníkov (detí, žiakov).

47 Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku ich registrácia a evidencia u externých fyzických osôb, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb  

všetky externé osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

48 Evidencia SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

Evidencia SZČO

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

49 Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

50 Uplatňovanie práv dotknutý osob

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

51 Rada školy 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

Názov informačného systému 

IS Rada školy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

členovia rady školy

52 Účastníci súťaží

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznororodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci  súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).

Názov informačného systému 

IS Účastníci súťaží

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

médiá,

spoluorganizátori súťaží.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby - účastníci súťaží

53 Správne poplatky

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb pri vyberaní správnych   poplatkov podľa   zákona   NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Názov informačného systému 

Správne poplatky

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

obyvatelia

54 Kamerový systém

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Kamerový systém

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov

Orgány činné v trestnom konaní

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

55 Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie obrazového záznamu z kamerového systému orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.

Názov informačného systému 

IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 172/1993 Z. z. o policajnom zbore.

Kategórie príjemcov

Orgány presadzovania práva

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

56 Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať na základe súčinnosti.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

57 Mimoriadne situácie

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Mimoriadne situácie

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci prevádzkovateľa,

iné externé fyzické osoby.

58 Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie - EPSIS

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracúvanie osobných údajov pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a pre informačnú podporu Ministerstva hospodárstva SR v rámci krízového riadenia, a taktiež subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ďalších ministerstiev v stave bezpečnosti ako aj v období krízovej situácie.

V špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie  „EPSIS“ subjekt hospodárskej mobilizácie – subjekt získava, spracováva a uchováva osobné údaje zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov, alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky.

Názov informačného systému 

IS Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z., zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Pri každej zmene a podľa príslušnej špeciálnej legislatívy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby –zamestnanci.

59 Civilná ochrana

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie a spracúvanie agendy v rámci CO.

Názov informačného systému 

IS Civilná ochrana

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú upravené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci, fyzické osoby na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky 

60 Štátny fond rozvoja bývania

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia žiadostí o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a čerpania podpory vo forme úveru.

Názov informačného systému 

IS Štátny fond rozvoja bývania

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov v predmetnom IS je povolené zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej  podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a obsahu žiadosti.

Kategórie príjemcov

Štátny fond rozvoja bývania, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú upravené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť o úver zo ŠFRB.

61 Interná komunikácia

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, zastupovanie, zmena zmeny).

Názov informačného systému 

IS Interná komunikácia

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Dňom skončenia pracovného pomeru

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia rady školy

62 Externá komunikácia

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.

Názov informačného systému 

IS Externá komunikácia

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Tretie osoby v rámci externej komunikácie (napr. zákonní zástupcovia detí alebo žiakov)

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

63 Preberanie detí

Účel spracúvania osobných údajov

Základným účelom predmetného IS je spracúvanie osobných údajov osoby splnomocnenej na prebranie dieťaťa z materskej školy.

Názov informačného systému 

IS Preberanie detí

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §31-33b.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

30 dní po ukončení školského roka

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zákonný zástupca dieťaťa,

osoba splnomocnená na preberanie dieťaťa z materskej školy

64 Preberanie žiakov 

Účel spracúvania osobných údajov

Základným účelom predmetného IS je spracúvanie osobných údajov osoby splnomocnenej na prebranie žiaka zo základnej školy.

Názov informačného systému 

IS Preberanie žiakov

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §31-33b.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

30 dní po ukončení školského roka

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zákonný zástupca žiaka,

osoba splnomocnená na preberanie žiaka zo základnej školy.

65 Kopírovanie zdravotných preukazov

Účel spracúvania osobných údajov

Je vyhotovovanie fotokópií zdravotných preukazov detí/žiakov školy v rámci účasti na školských výletoch, školách v prírode a pod. za účelom zabezpečenia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pri úraze dieťaťa alebo žiaka školy.

Názov informačného systému 

IS Kopírovanie zdravotných preukazov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana zdravia dotknutých osôb – detí a žiakov školy.

Kategórie príjemcov

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Dňom skončenia školského výletu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

účastníci školského výletu

66 Nevyhnutelné cookies

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.

Názov informačného systému 

IS Nevyhnutné cookies

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Počas prehliadania webového sídla

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

67 Kontaktný formulár

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Kontaktný formulár

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

6 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba – žiadateľ

68 Záznamy zo zasadnutí OZ

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom poskytovania informácií z verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce prostredníctvom obrazového a/alebo zvukového záznamu.

Názov informačného systému 

IS Záznamy zo zasadnutí OZ

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia v nadväznosti na Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Z. z. a Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

Verejnosť

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

12 mesiacov odo dňa konania zastupiteľstva

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

účastníci verejných zasadnutí

2019-Registratúrny plán.docx (72.02 kB)

GDPR - Komunálne voľby 2018

zmos_np-modmus_newsletter_07_november-2018_priloha.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 200,69 kB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 8. 11. 2018