Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.5/2018 - o nakladaní s odpadmi

O nakladaní s kom. odpadmi a drobnými staveb.odpadmi na území obce

VZN 5-2018 - nakladanie s odpadom.docx Stiahnuté: 77x | 05.11.2018

VZN č.4/2018 - úhrady za služby

O úhradách za služby poskytované obcou

VZN 4-2018-poplatky za služby.docx Stiahnuté: 67x | 05.11.2018

VZN č.3/2018 - miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady - od 01.01.2019

VZN 3-2018-dane.docx Stiahnuté: 76x | 05.11.2018

1/2018 - Zavedenie a poskytovanie elektron.služieb

VZN 1-2018.docx Stiahnuté: 123x | 06.02.2018

VZN 3/2017-odpady - dodatok

Dodatok k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi

VZN3-2017-odpady.docx Stiahnuté: 160x | 19.07.2017

VZN 2/2017 - úhrady za služby

VZN o úhradách za služby poskytované obcou

VZN2-2017-úhrady za služby.docx Stiahnuté: 130x | 19.07.2017

VZN 1/2017 - o výške príspevkov v školách

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariad.

VZN1-2017-skolstvo.docx Stiahnuté: 129x | 19.07.2017

VZN 2/2016 o výške prísp. v šk. zariad.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach

vzn 2-2016-výška prísp. v šk.zariadeniach.doc Stiahnuté: 202x | 21.09.2016

VZN 5/2015 - Dane, poplatky

miestne dane a poplatky na rok 2016

vzn 5-2015 dane.docx Stiahnuté: 238x | 19.02.2016

VZN č.3/2006 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu

03_06.pdf Stiahnuté: 223x | 07.12.2015

VZN č.1/2006

vzn_0106.pdf Stiahnuté: 230x | 07.12.2015

1/2007 prevádzkový poriadok pohrebiska

01_2007.pdf Stiahnuté: 208x | 07.12.2015

2/2007 miestne dane a poplatky za KO

02_2007.pdf Stiahnuté: 221x | 07.12.2015

3/2007 štatút bce

03_2007.pdf Stiahnuté: 218x | 07.12.2015

VZN 1/2008 o nakladaní s odpadom

01_2008_.pdf Stiahnuté: 224x | 07.12.2015

VZN 2/2008 používanie obecných symbolov

02_2008.pdf Stiahnuté: 218x | 07.12.2015

VZN 3/2008 doplnok k VZN 2/2007

03_2008.pdf Stiahnuté: 207x | 07.12.2015

VZN 4/2008 o zákaze parkovania na ver. priestranstvách

04_2008.pdf Stiahnuté: 374x | 07.12.2015

VZN 5/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou

05_2008.pdf Stiahnuté: 201x | 07.12.2015

VZN 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokšov - Bakša

06_08.pdf Stiahnuté: 212x | 07.12.2015

Stránka