Právo na prístup k informáciám

Obec Kokšov - Bakša poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).

Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

KTO má nárok na informácie?

Každý

KTO musí sprístupňovať informácie?

Orgán štátnej správy a územnej samosprávy, fyzických a právnických osôb

ČO musí byť sprístupnené?

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje zákon

ČO musí byť sprístupnené bez žiadosti?

Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie

ČO nemôže byť sprístupnené?

Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo)

Ako získať informácie?

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo    právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
 2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • identifikáciu povinnej osoby
 • komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
 • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Spôsob podania žiadosti o informáciu

ústne: V pracovných dňoch počas pracovnej doby na sekretariáte obecného úradu

písomne:  Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky

telefonicky: 055/ 6 999 892

elektronickou poštou: koksov-baksa@stonline.sk

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií obecný úrad  vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci  alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce  predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi obec  žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

 1. Proti rozhodnutiu obce  o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené odvolanie je zamestnanec povinný doručiť do podateľne na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie starostovi obce , ktorý rozhodnutie v mene obce  vydal alebo mal vydať.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce.
 3. Odvolací orgán – teda starosta obce  rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obce. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša obec.
 3. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti, a to v Pokladni OÚ,  sekretariát  budovy obecného úradu.

Sadzobník úhrad a nákladov za sprístupnenie informácií

V zmysle ustanovenia § 21, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií nasledovný:

 • A4 obojstranne - 0,13 €
 • A3 obojstranne - 0,20 €

to isté platí pre výstup z tlačiarne

Povinne zverejňované informácie obcou Kokšov - Bakša

/§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 1. ZBIERKA ZÁKONOV SR
 • do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte starostu
 1. VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE
 • do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte starostu
 1. SŤAŽNOSTI
 • sťažnosti možno podávať denne – v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade v kancelárii sekretariátu starostu obce
 1. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
 • žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte starostu obce
 1. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 • do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte starostu obce a na internetovej stránke obce

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z.)

Obec Kokšov-Bakša v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe i informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb vo vzťahu k obci Kokšov-Bakša:

Predpisy

 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce.

Inštrukcie

Obec Kokšov-Bakša nevydala žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

Výkladové stanoviská

Obec Kokšov-Bakša tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová. Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

Obec Kokšov-Bakša zverejňuje nasledovné informácie (§ 5 ods. 1 písm. a/zák. č. 211/2000 Z.z.)

Spôsob zriadenia obce:

Obec Kokšov-Bakša sa vytvorila (zriadila) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23.-24.11.1990

Právomoci kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
 • zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl. 71 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Kokšov-Bakša sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Kokšov-Bakša je zastupiteľský zbor obce zložených z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Kokšov-Bakša je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

 • komisie obecného zastupiteľstva a to:
 • finančná komisia
 • komisia životného prostredia
 • komisia verejného poriadku
 • komisia pre šport, kultúru a školstvo
 • komisia verejných záujmov a ochrany osobných údajov
 • sociálna komisia

Obecný úrad v Kokšov-Bakši, ktorý sa člení na nasledovné oddelenia:

 • sekretariát
 • ekonomické oddelenie a evidencia obyvateľov
 • správa daní a poplatkov
 • oddelenie verejnoprospešných prác

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Kokšov-Bakša, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.