Vitajte, dnes je piatok, 31. októbra 2014 meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 4. novembra 2014 /utorok/, o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.


Prečítajte si celý článok tu
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre  uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Dátum prerušenia

distribúcie

Čas prerušenia

Odberné miesta

18.11.2014

19.11.2014

Od 7.30 h do 18.30 h

Úseky: od č.d. 1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.178, OÚ, MŠ, od č.d. 118 po č.d. 138, od č.d.197 po č.d. 222 a č.d. 271,289

20.11.2014

21.11.2014

Od 7.30 h do 18.00 h

Úseky: od č. d.1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.177, od č.d. 210 po č.d. 222 a č.d. 271,289

24.11.2014

25.11.2014

26.11.2014

 

Od 7.40 h do 18.30 h.

Úseky: od č.d. 1 po ihrisko +č.d.273,302,321,322,324,hala, od č.d.138 po č.d.178, OÚ,MŠ, od č.d.118 po č.d.138, od č.d.197 po č.d.222 a č.d.271,289

27.11.2014

 

Od 7.40 h do 18.00 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

28.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

 

V tejto súvislosti upozorňuje VSD a.s. na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. 

Rýchlostná cesta R2, Šaca-Košické Oľšany-záverečné stanovisko

Ministerstvo ŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia a odbor environmentálneho posudzovania zaslala obci Kokšov-Bakši /ako dotknutej obci/ dokument –

Rýchlostná cesta R2, Šaca – Košické Oľšany – záverečné stanovisko.

Do Záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na obecnom úrade Kokšov-Bakša počas úradných hodín, v termíne od 22.10.2014 do 11.11.2014.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Dátum prerušenia distribúcie

Čas prerušenia

Odberné miesta

5.11.2014

Od 7.20 h do 18.00 h

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

7.11.2014

Od 7.30 h do 18.00 h

Úseky: od č. d.1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.177, od č.d. 210 po č.d. 222 a č.d. 271,289

12.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

13.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

14.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

 

V tejto súvislosti upozorňuje VSD a.s. na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. 

Zámer priameho predaja majetku obce

Obec Kokšov-Bakša zverejňuje

 

zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk, spôsob jeho predaja priamym predajom najmenej za cenu dohodnutú podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. so stanovením lehoty na doručenie cenových ponúk a to: 3.11.2014

 

Pozemok na predaj:

Parcela č. 389/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  1699 m2      300,00 eur,

Od parcely č. 389/1 bude odčlenená geometrickým plánom časť pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom. Uvedená suma 300 eur  je za odčlenený pozemok. 


V Kokšov-Bakši, dňa 20.10.2014

 

 

Zatvorenie materskej školy
Riaditeľstvo materskej školy v Kokšov-Bakši oznamuje rodičom detí, navštevujúcich materskú školu, že z dôvodu chorobnosti a so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bude materská škola od 21.10.2014 do 24.10.2014        z a t v o r e n á.

V pondelok 27.10.2014 bude MŠ v prevádzke.
Zámer priameho predaja majetku obce

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kokšov-Bakša

 schvaľuje

Zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk, spôsob jeho predaja priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. so stanovením lehoty na doručenie cenových ponúk a to: 3.11.2014

 

Pozemky na predaj:

Parcela č. 423/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  361 m2      8584,58 eur,

Parcela č. 423/4  - zastavané plochy a nádvoria o výmere   391 m2      9297,98 eur

Parcela č. 423/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere    161 m2       1590,68 eur

                     Spolu:                                                                   19500,00 eur

 

V Kokšov-Bakši, dňa 20.10.2014

 

Návrh VZN č. 1/2014 - pokračovanie

Prečítajte si celý článok tu
Návrh VZN č. 1/2014


O Z N Á M E N I E


Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Kokšov-Bakša


(ďalej len VZN)


  • číslo 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokšov-Bakša


ktorý je zverejnený na nástenke a na webovej stránke obce www.koksovbaksa.sk 
  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Kokšov-Bakša, PSČ: 044 13


alebo


  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Kokšov-Bakši v úradných hodinách.Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať.Dátum zverejnenia VZN: 17.10.2014

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN : od 18.10.2014 do 02.11.2014
Prečítajte si celý článok tu
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21.októbra 2014, o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.

Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>