Vitajte, dnes je utorok, 28. apríla 2015 meniny má Jarmila, zajtra Lea.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2015 (štvrtok), o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 3/2015
Prečítajte si celý článok tu
Návrh VZN č. 1/2015 - pokračovanie

Prečítajte si celý článok tu
Návrh VZN č. 1/2015

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Kokšov-Bakša

 

 (ďalej len VZN)

 

·        číslo 1/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kokšov-Bakša, ktorý je  zverejnený na nástenke  a na webovej  stránke obce www.koksovbaksa.sk

 

-         v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Kokšov-Bakša

                                                                                              PSČ: 044 13

alebo

-         ústne do zápisnice na obecnom úrade v Kokšov-Bakši v úradných hodinách.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať.

Dátum zverejnenia VZN: 10.04.2015

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN : od 11.4.2015 do 25.4.2015

 

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre  uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 2/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 1/2015
Prečítajte si celý článok tu
Referendum 2015 - výsledky Výsledky Referenda 2015 v obci Kokšov-Bakša:


  • Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku                    942
  • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlas.lístky         329
  • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                    329
  • Počet odovzdaných platných hlas. lístkov                                326
  • Počet odovzdaných neplatných hlas. lístkov                                3
  • Percentuálna účasť                                                           34,92%




Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 11, 12/2014
Prečítajte si celý článok tu
Výsledky komunálnych volieb v obci Kokšov-Bakša

Výsledky komunálnych volieb 

v obci Kokšov-Bakša,

zo dňa 15.11.2014

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 949

Počet zúčastnených voličov: 672

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 660

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 668

 

Za starostu obce bol zvolený   p. Mikuláš Hudák, 267 hlasov

 

Umiestnenie ostatných kandidátov:

2/ Ing. Karol Jakab, 192 hlasov

3/ p. Monika Antoňáková, 116 hlasov

4/ Ing. Helena Homolová, 85 hlasov

5/ p. Monika Szepešiová, 8 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

 

Poradové číslo

Meno

Počet hlasov

1

Ján Varga, Ing.

266

2

Stanislav Hanzeľ

227

3

Filip Jesenský

220

4

Helena Homolová, Ing.

213

5

Karol Jakab, Ing.

209

6

Vladimír Račko

197

7

Štefan Fedor

193

8

Jozef Brestovič

175

9

Róbert Hegedűš, Ing.

168

 

 

 


Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>