Vitajte, dnes je utorok, 24. novembra 2015 meniny má Emília, zajtra Katarína.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>

Voľby do Národnej rady SR 2016

Prečítajte si celý článok tu
Územný plán obce Geča
Obec Geča začala dňom 16.11.2015 práce na obstarávaní Územného plánu obce Geča ZaD č. 2. Z uvedeného dôvodu vyzývajú občanov obce Geča, vlastníkov pozemkov, občianske združenia, podnikateľov, aby poskytli informácie a podklady, týkajúce sa vymedzených plôch riešeného územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre aktualizáciu územného plánu obce. 
Námety, podklady a požiadavky dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné predložiť v termíne do 17. decembra 2015 na adresu obecného úradu Geča. 
Dohody o vykonaní práce 10/2015

Prečítajte si celý článok tu
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice, v zastúpení primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhDr.MPH, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 28.10.2015 Správu o hodnotení o strategickom dokumente – „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, spolu s návrhom strategického dokumentu a netechnickým zhrnutím, ktorý bol ako schvaľujúcemu orgánu a našej obci (dotknutej obci) podľa § 10 ods. 3 zákona zaslaný.

Uvedená Správa je zverejnená na internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosicea na stránke obstarávateľa: http://www.kosice.sk

Správa o hodnotení je k nahliadnutiu na obecnom úrade Kokšov-Bakša od 9.11. 2015 do 30.11.2015.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, ako aj na mailovú adresu: Petronela.Sedlakova@minv.sk 

Program rozvoja obce

Program  rozvoja obce (PRO) má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PRO dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PRO získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Aj Vy sa môžete podieľať na tvorbe nového PRO  Kokšov-Bakša, a to tým, že vyplníte dotazník, ktorý nám zašlete na našu e-mailovú adresu koksov-baksa@stonline.sk, alebo v tlačenej forme na obecný úrad Kokšov-Bakša, v termíne do 22.11.2015.

 

Ďakujeme.

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 9/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 8/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 7/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 6/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 5/2015
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>