Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13  Valaliky, IČO: 00324311

kontaktné údaje: 055/ 6999 892

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, obyvateľov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu adresu Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178 alebo číslo 055/ 6 999 892

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, oou@cubsplus.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

1. PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

Názov informačného systému 

IS Personálna agenda zamestnancov

Právny základ

Personalistika:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene                    a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, § 78 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 355/2007 Z. z.                     o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, zákon NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ – pracovná zdravotná služba, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňové úrady, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Štatistický úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány verejnej správy  a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

 

 

 

2. MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému 

IS Mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Mzdy:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene                    a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti

 

 

 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 

3. AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Názov informačného systému 

IS Agenda BOZP zamestnancov

 

Právny základ

BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ: BOZP; orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci, bývalí zamestnanci

 

4. EKONOMICKO-ÚČTOVNÝ (POKLADŇA)

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ekonomicko-účtovný IS je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Na účtovníctvo sú naviazané ďalšie agendy – zmluvy, objednávky, spracovanie došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, pokladne, sklady, investičný majetok (vrátane automatického odpisovania) a drobný majetok. Zabezpečuje hotovostné príjmy a výdavky.

Názov informačného systému 

IS Ekonomicko-účtovný (Pokladňa)

 

 

Právny základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňové úrady a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľa tovaru a služieb

5. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Uchádzači o zamestnanie

6. EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST

Účel spracúvania osobných údajov

 

V zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, je potrebné k užívaniu hrobového miesta uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (osobou, ktorá sa stará o hrob). V rámci predmetného informačného systému sa teda vedie evidencia hrobových miest, evidencia pochovaných občanov a evidencia občanov platiacich za hrobové miesto.

Názov informačného systému 

IS Evidencia hrobových miest

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Kategórie príjemcov

ustanovizne, ak to ustanoví osobitný zákon, iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • nájomcovia a pochovaní.

7. EVIDENCIA MAJITEĽOV PSOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom predmetného IS je spracovanie osobných údajov o držiteľoch psov na území Obce Kokšov-Bakša v súlade s právnym základom.

Názov informačného systému 

IS Evidencia majiteľov psov

Právny základ

Spracovanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov

exekútorské úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

majitelia psov.

8.EVIDENCIA NÁJOMCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom tohto informačného systému je prenajímanie majetku obce fyzickým osobám – nájomcom, a to prostredníctvom uzatvorených nájomných zmlúv.

Názov informačného systému 

IS Evidencia nájomcov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Nájomnou zmluvou o nájme obecného bytu odlišného štandardu, Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

 • Obvodný úrad,
 • Daňový úrad,
 • iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiadatelia – fyzické osoby.

9. EVIDENCIA OBYVATEĽOV A STAVIEB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Tento informačný systém predstavuje nosnú časť celého systému, spravuje informácie o obyvateľoch Obce Kokšov-Bakša a s tým súvisiace úkony. Ďalej vedie evidenciu pobytu občanov, vykonáva zmeny trvalého pobytu, vydáva potvrdenia o trvalom pobyte, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel stavieb, vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel. Ďalej vedie evidenciu obyvateľstva a prihlasuje osoby na trvalý alebo prechodný pobyt, spolupôsobí pri zabezpečení sčítania obyvateľov, domov a bytov, vedie zoznamy ulíc obce, zabezpečuje číslovanie budov, stavieb a garáží v obci.

Názov informačného systému

IS Evidencia obyvateľov a stavieb

 

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR, zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike zákonom NR SR č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákonom NR SR č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, zákonom č. 36/2005 Zb. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, zákonom NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, vyhláškou MV SR č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a očíslovaní stavieb.

 

Kategórie príjemcov

Obvodný úrad, Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Exekútorské úrady, Súdy, Prokuratúra, Policajné zbory, Miestne úrady, Obvodné úrady, Krajské úrady, Daňový úrad, Pozemkový úrad, Bytový podnik, Školy, Ministerstvo obrany, iné oprávnené subjekty..

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

Obyvatelia Obce Kokšov-Bakša, vlastníci stavieb na území obce.

10. EVIDENCIA DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o deťoch navštevujúcich materskú školu, zámerom fungovania ktorej je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárania predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.

Názov informačného systému

Evidencia detí materskej školy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

 

 

 

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR,Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, iné orgány verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

deti a zákonní zástupcovia.

 

11. PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov
so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach
so zámerom budovať jeho dobré meno.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • deti a žiaci školy,
 • zákonní zástupcovia žiakov a detí,
 • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

12. VOĽBY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie úloh organizačného a materiálno-technického zabezpečenia volieb, referenda, teda komplexné zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda.

Názov informačného systému 

IS Voľby

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

volebné komisie, daňový úrad, iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

kandidáti na starostu, kandidáti na poslancov, členovia komisií, voliči, zapisovateľ.

13. POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Účel spracúvania osobných údajov

 

V zmysle § 11 ods. 4) zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,  
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 

 

 1. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 2. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 3. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 4. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Názov informačného systému 

IS Poslanci obecného zastupiteľstva

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Kategórie príjemcov

 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • štatistický úrad,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

poslanci obecného zastupiteľstva

14. ČLENOVIA KOMISIÍ – NEPOSLANCI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Komisie miestneho zastupiteľstva sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Voľba predsedov a členov komisií sa uskutočňuje verejným hlasovaním. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Názov informačného systému 

IS Členovia komisií – neposlanci

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Kategórie príjemcov

 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • poslanci obecného zastupiteľstva,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

členovia komisií.

15. DANE A POPLATKY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom tohto informačného systému je spravovanie a výber daní a poplatkov od daňových poplatníkov (obyvateľov) v súlade s platnou legislatívou.

Názov informačného systému 

IS Dane a poplatky

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, právnymi predpismi SR, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok).

Kategórie príjemcov

daňový úrad, Daňové riaditeľstvo, Ministerstvo financií, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

daňoví poplatníci - obyvatelia

16. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrany majetku a zdravia obyvateľov obce Kokšov-Bakša.

Názov informačného systému 

IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

30 dní odo dňa vyhotovenia záznamu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

verejnosť.

17. OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom predmetného informačného systému je osvedčovanie listín v obci na základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Názov informačného systému 

IS Osvedčovanie podpisov a listín

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktoré si dali osvedčiť listiny alebo podpisy na obecnom úrade.

18.  ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.  

Názov informačného systému 

Zmluvné vzťahy

Právny základ

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

 

 

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • zmluvná strana – fyzická osoba

19. SOCIÁLNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Informačný systém Sociálne vzťahy je špecifický plnením nasledovných úloh:

 1. preberá, eviduje a pripravuje na rozhodovanie žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi, vydáva rozhodnutia a kontroluje účelné využívanie poskytnutých dávok,
 2. vedie evidenciu a odsúhlasuje výšku príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle schválených zásad
 3. na základe podnetu škôl vykonáva šetrenia v rodinách záškolákov a spolupracuje pri výchovných opatreniach uložených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdom,
 4. vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú starostlivosť a deti, ktorým ju treba zabezpečiť,
 5. posudzuje odkázanosť na sociálnu službu.

Názov informačného systému 

IS Sociálne vzťahy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Správnym poriadkom,  zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákon č. 527/2003 Z. z. zo 6.11.2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 184/2014 Z. z. z 24.6.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, zákon č. 50/2012 Z. z. z 31.1.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 466/2008 z 30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálne právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Žiadatelia o príspevky a dávky, deti a ich zákonní zástupcovia, občania vykonávajúci náhradnú starostlivosť o deti.

 

 

20. PRÁVNE VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov prevádzkovateľa IS, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád a podobne.

Názov informačného systému 

IS Právne vzťahy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Exekučným poriadkom, zákonom NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, Správnym poriadkom, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

 • exekútorské úrady,
 • súdy,
 • prokuratúra,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • dlžníci,
 • protistrany v sporoch.
 

21. ROZHODOVANIE VO VECIACH PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

V tomto informačnom systéme Vyjadrenia vo veciach podnikateľských činností sa:

 1. vybavuje a spracúva agenda súvisiaca s podnikateľskou činnosťou v obci,
 2. vydávajú povolenia na uskutočnenie akcií na území obce,
 3. vydávajú osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov,
 4. vedie sa evidencia podnikateľských subjektov v obce,
 5. prijíma a usmerňuje stránky k podaniu žiadostí na umiestnenie a začatie vykonávania podnikateľských aktivít a činností, ktoré nie sú živnosťou,
 6. vykonáva sa kontrolná činnosť vo veciach zverených VZN obce a poskytuje sa súčinnosť na kontrolných akciách kontrolným orgánom,
 7. realizuje vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov,
 8. riadi a sleduje výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach podnikateľských činností

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Správnym poriadkom, zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 445/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákonom NR č. 105/1990 Z. z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Obvodný úrad, Daňový úrad, iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiadatelia – fyzické osoby
 

22. ROZHODOVANIE VO VECIACH ŠKOLSTVA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plní, zabezpečuje a zodpovedá najmä:

1. organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne, športové, vzdelávacie a spoločenské podujatia a akcie organizované obcou,

2. pripravuje a spracováva plány kultúrneho a športového rozvoja v obci na ďalšie obdobia,

3. rieši a zabezpečuje realizáciu prijatých plánov
a programov na úseku školstva, kultúry a športu,

4. spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, telovýchovnými jednotami, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami
s cieľom rozvoja kultúry, vzdelávania a športu v obci,

5. rozpracováva a administratívne zabezpečuje realizáciu schválených dotácií príspevkov a iných vecných plnení
pre kultúrne, spoločenské a športové organizácie,

6. zabezpečuje vysielanie relácií v miestnom rozhlase.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach školstva

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z.
o materskej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva
SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.321/2008 Z. z. o jazykovej škole, Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania, zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a  ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Ústav informácií a prognóz školstva

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Zamestnanci školy

 

23. ROZHODOVANIE  VO VECIACH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov v rámci spracúvania agendy životného prostredia, napr. vydávanie rozhodnutí fyzickým osobám na výruby porastov a drevín, ochrana životného prostredia, vydávanie stanovísk ku dlhodobému výhľadu rozvoja obce v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vykonávanie kontrolnej činnosti, v správnom konaní sa jedná o riešenie porušovania ustanovení všeobecne záväzných nariadení Obce Kokšov-Bakša na úseku ochrany životného prostredia a podobne.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach životného prostredia

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom, zákonom NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, správnym poriadkom, zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, stavebným poriadkom, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Obvodný úrad, dotknuté orgány verejnej správy, účastníci konania, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiadatelia – fyzické osoby

24. ROZHODOVANIE VO VECIACH ÚZEMNÉHO ROZHODOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracováva agendu súvisiacu s vydávaním: územných rozhodnutí, stavebných povolení, rozhodnutí o povolení zmien stavieb, povolení na informačné, reklamné a propagačné zariadenia, oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, kolaudačných rozhodnutí,  rozhodnutí  na zmeny užívania stavieb, povolení na odstraňovanie stavieb, rozhodnutí o vyvlastnení nehnuteľností , rozhodnutí o nariadení opatrení na susednom pozemku alebo stavbe, rozhodnutí o nariadení údržby stavieb, rozhodnutí o nariadení zabezpečovacích prác, dodatočných povolení stavby alebo rozhodnutí o nariadení odstránenia stavieb ako aj s prejednávaní priestupkov a správnych deliktov, agendu súvisiacu  s vykonávaním štátneho stavebného dohľadu.

 

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

Právny základ

stavebný úrad postupuje podľa nižšie uvedených zákonov a vyhlášok:

Zákon  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti
o používaní značiek zhody
, Zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, Zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon), Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
, Zákona č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon)
, Zákon č. 555/2005
Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
, Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu, Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
, Zákon
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z.
o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína
a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, Zákon č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, Zákon č. 326/2005 Z. z o lesoch, Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene
a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia o  zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, Zákon
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch
, Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, Zákon NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon NR SR
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
, Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach
na určených technických zariadeniach
, Zákon č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty,
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ, príslušný stavebný úrad, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Žiadatelia – fyzické osoby

25. ROZHODOVANIE VO VECIACH POĽNOHOSPODÁRSTVA, EVIDENCIA VYDANÝCH RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré si požiadali o vydanie rybárskeho lístka, fyzických osôb, ktoré požiadali o zápis do evidencie SHR - prípadne vlastník pozemkov na ktorého hospodári SHR na základe nájomnej zmluvy.

Názov informačného systému 

IS Rozhodovanie vo veciach poľnohospodárstva, evidencia vydaných rybárskych lístkov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, vyhláškou MŽP SR
č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Kategórie príjemcov

 • Ministerstvo ŽP SR,
 • príslušníci policajného zboru,
 • členovia rybárskej stráže,
 • iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

žiadatelia, vlastníci pozemkov, držitelia štátnych rybárskych lístkov

26. PETÍCIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je  vybavovanie petícií        v súlade so zákonom o petičnom práve, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku vybavovania petícií.

Názov informačného systému 

Petície

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, žiadatelia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

 • fyzická osoba, ktorá podala petíciu,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje
  sú nevyhnutné na vybavovanie petície.

 

 

27. SŤAŽNOSTI

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je  vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach,
a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažností.

 

Názov informačného systému 

Sťažnosti

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, žiadatelia

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

 • sťažovateľ, zástupca sťažovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje
  sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

 

28. EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom predmetného IS je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

 

Názov informačného systému 

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

 

Kategórie príjemcov

žiadatelia, obvodný úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, iný správny orgán a iné oprávnené subjekty.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

29. SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Súčasťou vnútorného IS je aj systém informácií registratúrneho charakteru, ktoré vznikajú v procese komunikácie medzi dvomi subjektmi. Tieto informácie obsahujú záznamy, ktoré vznikajú z vlastnej činnosti alebo ich prijímajú z titulu svojej pôsobnosti a obsahu činnosti. Tento druh informácií môže byť zaznamenaný písmom, obrazom, zvukom alebo iným spôsobom. Riadna správa registratúrnych záznamov si vyžaduje vypracovanie a dodržiavanie systému ich úplnej a presnej evidencie, prehľadného systému ukladania, účelnej a bezpečnej ochrany, ako aj plánovitého vyraďovania. Tieto úlohy zabezpečuje systém správy registratúry ako neoddeliteľná a nenahraditeľná súčasť činnosti prevádzkovateľa IS ako celku. 

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre odbornú správu registratúry je zákon  NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ukladá povinnosť starať sa o:

- riadnu evidenciu záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov),

- účelné a bezpečné uloženie (vypracovanie interných smerníc - registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, ktoré upravujú zabezpečenie náležitej správy registratúr organizačných útvarov, ako aj činnosti registratúrneho strediska tak, aby nedošlo k poškodeniu,  zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov),

- riadne vyraďovanie spisov (záznamov) - zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia.

 

Názov informačného systému 

IS Správa registratúry

 

Právny základ

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

V tomto IS sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb zo všetkých informačných systémov prevádzkovateľa.

 

30. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným poslaním informačného systému Verejné obstarávanie je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (najmä konateľov právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

 

Názov informačného systému 

IS Verejné obstarávanie

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie a iné oprávnené subjekty.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

Záujemcovia, uchádzači, účastníci, poverené osoby uchádzača, členovia komisie, členovia poroty.

 

 

31. OBECNÁ KNIŽNICA

Účel spracúvania osobných údajov

 

V zmysle § 9 zákona o knižniciach je za verejnú knižnicu považovaná obecná, mestská alebo regionálna knižnica.

 

Obecná knižnica a mestská knižnica:

a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,

b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,

c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,

d) môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,

e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

 

Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej knižnice alebo mestskej knižnice ako právnickej osoby, prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

Názov informačného systému 

Obecná knižnica

 

 

Právny základ

zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, žiadatelia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

čitatelia obecnej knižnice

32. VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vymáhania pohľadávok od dlžníkov.

Názov informačného systému 

IS Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

Ústava SR, Zákon NR SR  č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Zákon NR SR č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kategórie príjemcov

 • dlžníci,
 • protistrany v sporoch,
 • iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • dlžníci
 

33.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov informačného systému 

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Právny základ

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • oznamovateľ,
 • osoba, proti ktorej podnet smeruje.
 

34. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa). Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u prevádzkovateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa absolventskú prax

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle Zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa absolventskú prax.

 

 

Kategórie osobných údajov  

 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné číslo, telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • číslo dohody o absolventskej praxi,
 • zamestnávateľ, vzdelanie,
 • údaje o dochádzke,
 • súvisiace dokumenty
 

35.  EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

Názov informačného systému

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

36. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB PRE OBEC ALEBO FORMOU MENŠÍCH SLUŽIEB
PRE SAMOSPRÁVNY KRAJ

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle § 52  Zákona o službách zamestnanosti.

 

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich  u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Kategórie príjemcov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, iné oprávnené subjekty

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj.

 

37. ODBORNÁ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – študentov a žiakov na odbornej praxi, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Názov informačného systému 

IS Odborná prax

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
 • žiaci strených škôl na odbornej praxi.
 

38. PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie,
ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Názov informačného systému 

IS Projekty zo štrukturálnych fondov

Právny základ

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov

 • Európska komisia a jej splnomocní zástupcovia
 • Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby
 • Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu)
 • Útvary finančnej kontroly
 • NKU
 • Certifikačné orgány
 • Orgány auditu a nimi poverené osoby
 • Iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Všetky fyzické osoby, interní zamestnanci organizácie ako aj osoby mimo pracovného pomeru.

39. KULTÚRA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ, PODUJATIA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Predmetom spracúvania osobných údajov v IS Kultúrne a spoločenské podujatia je vybavovanie žiadostí, prijímanie oznámení o organizovaní kultúrnych podujatí.

Názov informačného systému 

IS Kultúra a osvetová činnosť, podujatia

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.

Kategórie príjemcov

 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • účastníci podujatí – fyzické osoby
 

40. IS PODNETY OBČANOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom evidencie a vybavovania podnetov obyvateľov.

Názov informačného systému 

IS Podnety občanov

Právny základ

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Odosielatelia podnetov a osoby v nich uvedené

41. FOTOGRAFIE Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach so zámerom budovať jeho dobré meno.

Názov informačného systému 

IS Fotografie z verejných akcií

 

Právny základ

Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Hlavným verejným záujmom je propagácia prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Účastníci verejných podujatí.

 

42. TRHOVÉ MIESTA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Príprava povolení na zriadenie trhového miesta, pôsobnosť obce vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoch a trhových miestach.

Názov informačného systému 

Trhové miesta

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nájomnou zmluvou. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Kategórie príjemcov

 • orgány miestnej štátnej správy
 • iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiadatelia – fyzické osoby

43. EVIDENCIA PRIESTUPCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Evidencia priestupkov,  záznamy z telefonických hovorov a hovorov z rádiostaníc, záznamy z monitorovania kamerami, vybavovanie sťažností, žiadostí a podnetov postúpených na políciu.

Názov informačného systému 

Evidencia priestupcov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v platnom znení, zákonom
č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších podpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a) osobe uvedenej v evidencii,

b) súdom,

c) orgánom činným v trestnom konaní,

d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,

f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 •  

 

 

44. EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).

Názov informačného systému 

Evidencia žiakov základnej školy

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi

platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,
 • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

45. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom IS Školský klub detí je rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Názov informačného systému 

Školský klub detí

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Verejnosť.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • žiaci školy,
 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na vymedzený účel.
 

46. STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

Účel spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Názov informačného systému 

Stravovanie (jedáleň)

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove                     a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne obce.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb 

 • stravníci, zákonní zástupcovia stravníkov.
 

47. ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku ich registrácia a evidencia.

Názov informačného systému 

IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby

Právny základ

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Doplniť

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

 • uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci                u prevádzkovateľa absolventskú prax.
 • uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
 • Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR  vykonávajúci aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
 • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

 

 

48. EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

IS Evidencia SZČO

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

 

 

49. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

50. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

     

51. RADA ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

Názov informačného systému

IS Rada školy

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov
v predmetnom IS je súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Rada školy – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Členovia rady školy.

52. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi súťaží organizovaných prevádzkovateľom za účelom vedenia ich evidencie.

Názov informačného systému

IS Účastníci súťaží

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • médiá, spoluorganizátori súťaží

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 roky od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry) (ak je to technicky možné

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby - účastníci súťaží

 

 

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov – možnosti odvolania súhlasu

 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu koksov-baksa@stonline.sk
 2. telefonicky 055/ 6 999 892 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje:

emailová adresa  koksov-baksa@stonline.sk   alebo číslo 055/ 6 999 892

 

GDPR - Komunálne voľby 2018 Stiahnuté: 277x | 08.11.2018

Stránka

 • 1