Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Vývoz odpadov zo záhradkárskej oblasti

rok 2019

Dátum vývozu

7.1.2019

21.1.

4.2.

18.2.

4.3.

18.3.

1.4.

15.4.

29.4.

13.5.

27.5.

10.6.

24.6.

8.7.

22.7.

5.8.

19.8.

2.9.

16.9.

30.9.

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

9.12.

23.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kokšov-Bakša - v záhradkárskej lokalite pri Štrkovni je zavedený vrecový systém zberu komunálneho odpadu  obcou v intervale 2 týždne. Poplatník (vlastník nehnuteľnosti v záhradkárskej lokalite) má nárok na 4 vrecia 120 l / mesiac.