Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie OZ 1Zasadnutie OZ - 13.2.2019

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

v stredu 13.2.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

 

  Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Rekonštrukcia kotolne a sociálnych zariadení v ZŠ
 7. Ukončenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
 8. Zmluva o dielo č. 1/2019 (Obec Kokšov-Bakša – K&C GROUP s.r.o.) – schvaľovanie
 9. Pripomienka k zverejnenému zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kokšov-Bakša, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, Ing. Karol Jakab
 10. Žiadosť o požadovanie zmluvnej pokuty, Ing. Karol Jakab
 11. Žiadosť o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z., Ing. Karol Jakab
 12. Žiadosť o vydanie povolenia, obec Čaňa
 13. Žiadosť o predaj nebytových priestorov, Ing.Ján Čontoš
 14. Žiadosť o príspevok na krúžkovú činnosť AJ
 15. Kúpna zmluva p.Juraj Seliga - schvaľovanie
 16. Kúpna zmluva p.Ján Jesenský – schvaľovanie
 17. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kokšov-Bakša za II. polrok 2018
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kokšov-Bakša k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019
 19. Rozhodnutie OZ o neuplatňovaní programového rozpočtu obce
 20. Pripomienky k návrhu rozpočtu obce na r. 2019-2021
 21. Rozpočet obce Kokšov-Bakša na r. 2019-2021– schvaľovanie
 22. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke obce  za rok  2018 – schvaľovanie
 23. Rozpočtové opatrenie č. 7
 24. Rôzne, Diskusia
 25. Záver

 


Vytvorené: 6. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2019 16:53
Autor: