Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1Zasadnutie OZ - 24.6.2019

P O Z V Á N K A

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

24.06.2019 v zasadačke  obecného úradu  Kokšov-Bakša,so začiatkom o 18.00 hod.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Žiadosť o zverejňovanie materiálov, ktoré sú predmetom zasadnutia OZ, Ing. K. Jakab – schvaľovanie
 7. Žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám, opakované odvolanie
 8. Rozpočtové opatrenie č.1/2019, č.2/2019
 9. Audítorská správa o audite účtovnej závierky obce Kokšov-Bakša
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
 11. Záverečný účet obce Kokšov-Bakša za rok 2018 – schvaľovanie
 12. Presun prebytku hospodárenia obce do Rezervného fondu obce

vo výške 23782,76 € - schvaľovanie

 1. Prevod finančných prostriedkov z RF obce na splátku istiny - schvaľovanie
 2. Prevod finančných prostriedkov z RF obce na ZŠ-Zateplenie obvodového plášťa budovy - schvaľovanie
 3. Rôzne, Diskusia
 4. Záver

                                                                                                                   


Vytvorené: 18. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 10:02
Autor: